Thursday , 5 August 2021
Breaking News

Tag Archives: Tahir-ul-Padri

The End of Tahir-ul-Padri show

The End of Tahir-ul-Padri Show By:- Alhaj Mohammed jozeof yahiya Tangali Qadri Noorani Akhtari Upar di Hui Kitab par Tasveer hai Uska Zimmedar kitab ka Publisher  aur Writer zimmedar Hai. Sunni Awaz Ka isse koi Taaluq nahi.

Read More »